Kern-flexrooster

We hanteren een 45 minutenrooster, waarbij er op een lesdag verschillende vakken gevolgd worden. Tijdens de lessen in die vakken wordt geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met de al aanwezige kennis en vaardigheden van leerlingen. Dat betekent dat er in de les wordt gedifferentieerd.

In schooljaar 2023-2024 maken we daar een extra slag in: de leerlingen in klas 1 en 2 krijgen lessen in een rooster waarin zij verplichte lessen voor een vak moeten volgen, de zogenaamde KERNlessen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een keuze te maken voor extra lessen in een bepaald vak, de zogenaamde FLEXlessen.

De leerlingen van klas 1 en 2 hebben in schooljaar 2023-2024 de mogelijkheid om zich voor een halve periode (3-5 weken afhankelijk van duur periode) of hele periode voor de flexlessen in te schrijven voor een versterkingsles, een verdiepingsles, een verbredingsles of een verwerkingsles. Bij de inschrijving wordt vermeld hoe lang de lessenreeks duurt. In een versterkingsles wordt extra herhaald van wat in de kernlessen wordt behandeld. Dit zijn vragenuurtjes, werklessen of voorbereide steunlessen samen met de vakdocent of in kleine groepjes met een bovenbouwleerling. Leerlingen waarvoor het compacte lesaanbod in de kernles voldoende is, kunnen kiezen uit een verbredings- en verdiepingsaanbod of een verwerkingsles. Een flexles waarin verdieping centraal staat, gaat verder in op een thema dat thuishoort binnen het eigen vak. Een flexles waarin het over verbreding gaat, heeft als kenmerk om vakoverstijgend te werken. Voor de flexlessen geldt dat leerlingen niet door een docent verplicht kunnen worden aanwezig te zijn. Wel kan een afspraak tussen leerling, ouders en mentor voor verplichte deelname aan een serie flexlessen zorgen. In een verwerkingsles gaat de leerling in een aparte (stilte)ruimte zelfstandig aan de slag met de leerstof. Hierbij is wel een surveillant aanwezig, maar die is geen vakdocent. In de kernlessen speelt de docent een cruciale rol om de lijnen uit te zetten voor de leerlingen en de passie en het enthousiasme voor de leerstof over te brengen. Leren is een sociaal proces, wat in de kernlessen en (buitenles-) activiteiten geborgd moet blijven. In het verbredend en verdiepend programma kan ook (meer) aandacht besteed worden aan de samenhang tussen vakken en culturele en maatschappelijke vorming. Gezien het potentieel van onze leerlingen gaan we er vanuit dat elke leerling de ruimte heeft om bij één of meer vakken op zoek te gaan naar verbreding en/of verdieping.

Een belangrijke rol in het werken in een kern-flexrooster betreft de mentor, die een coachende rol krijgt in de keuzebegeleiding. Een goede coach is vooral actief met ervoor te zorgen dat degene die hij/zij coacht, actief wordt en blijft. Een goede coach oefent invloed uit op de motivatie en het zelfbeeld van de leerling door de feedback die hij/zij geeft. Onderzoek (o.a. Hattie 2012) geeft aan hoe belangrijk feedback is. Met name de mogelijkheid om feedback te vragen en krijgen blijkt stimulerend voor het leerproces en dus voor de opbrengst daarvan. Feedback is echter een spiegel, geen oordeel of beloning. Het levert ’informatie’ op waarmee de leerling zelf weer verder kan denken en handelen en stimuleert daardoor de wil om door te zetten *.

In de komende schooljaren gaat het kern-flesrooster ook ingevoerd worden in de andere jaarlagen, zodat een doorlopende leerlijn gewaarborgd blijft.

https://wij-leren.nl/coachen-van-leerlingen.php