Schoolplan

In schooljaar 2017-2018 heeft een uitgebreid proces plaatsgevonden van consultatie van docenten, ouders en leerlingen en andere betrokkenen uit de omgeving van de school om met elkaar na te denken over de koers van de school. Dat heeft in 2018 geresulteerd in een nieuw schoolplan waarin de hoofdlijnen van het beleid voor vier jaar zijn vastgelegd. Het geeft aan waar we staan, wat we willen behouden en borgen en wat de ambities zijn die we willen realiseren.
Inmiddels zijn we in schooljaar 2022-2023 halverwege de termijn van het lopende schoolplan en druk bezig met het werken aan de speerpunten die we hebben beschreven. Via nieuwsbrieven, enquêtes en klankbordbijeenkomsten proberen we leerlingen en ouders steeds zo goed mogelijk te betrekken bij de actuele ontwikkelingen. Een belangrijke ontwikkeling in het lopende schooljaar is dat er minder getoetst wordt voor een cijfer en sterk wordt ingezet op het nog meer betrekken van leerlingen bij hun eigen leerproces.

Het schoolplan voor de periode 2018-2022 is hier te lezen.

Onze keurmerken en samenwerkingen