Medezeggenschapsraad 2020-2021

De Medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan in de school. De raad spreekt met de directie over alle voor de school relevante thema’s. De raad adviseert de directie en heeft over een aantal onderwerpen ook een instemmingsbevoegdheid. Welke onderwerpen dat zijn, ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Meer informatie daarover is te vinden via de Website WMS.

De leden van de MR  hebben zitting voor telkens een periode van twee jaar en worden gekozen uit de drie geledingen, leerlingen, ouders en personeel. De raad komt circa acht keer per jaar bijeen. De agenda en de notulen van de vergaderingen worden op de portalen gepubliceerd.

Voor het schooljaar 2020-2021 is de Medezeggenschapsraad op het Stedelijk Gymnasium Breda als volgt samengesteld:

Leerlinggeleding:
Mevrouw D. Hoeve
Mevrouw C. Klerkx
De heer P. Neger

Oudergeleding: 
De heer E. Lambregts
De heer M. van de Wetering
De heer T. Tonnaer

Personeelsgeleding:
De heer A. Oonincx (secretaris)
Mevrouw R. Veraa (voorzitter)
Mevrouw S. Verkuilen
Mevrouw J. Wagemakers (vice-voorzitter)
Mevrouw I. Stam
Mevrouw V. Zijlstra

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via mr@gymnasiumbreda.nl


 

Onze keurmerken en samenwerkingen