Het decanaat

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen tijdens hun schoolloopbaan goede ondersteuning krijgen waar het gaat om het kiezen van een vakkenpakket en een vervolgopleiding. Vanuit het decanaat wordt daar op school veel aandacht aan besteed. Er is een gedegen en gevarieerd programma waar persoonlijke aandacht een belangrijk onderdeel van is. Dit biedt leerlingen de gelegenheid om zich goed te oriënteren op de profielkeuze en de studiekeuze.  
 
Profielkeuze  
Voor de begeleiding in de profielkeuze werkt de decaan nauw samen met de mentoren van klas 3 om ervoor te zorgen dat leerlingen een keuze maken die past bij hun interesses en capaciteiten. De decaan voert met elke leerling een gesprek over het gekozen profiel en de keuzevakken. In dit gesprek worden ook de uitkomsten van de diverse testen, de adviezen van de vakdocenten en de schoolresultaten besproken. De decaan geeft aan ouders zowel een algemene als een specifieke voorlichting over profielkeuze.  
 
Studiekeuze  
Het is noodzakelijk dat leerlingen zich goed voorbereiden op hun toekomst en zich dus goed oriënteren en verdiepen op mogelijke vervolgopleidingen. De decaan geeft hierover algemene voorlichting aan leerlingen en hun ouders. De leerlingen worden gestimuleerd om deel te nemen aan diverse voorlichtingsactiviteiten, die door het Hoger Onderwijs worden georganiseerd. De decaan voert met de leerlingen gesprekken en helpt hen om zich de juiste vragen te stellen, waardoor zij een best passende studiekeuze kunnen maken.  
 
Wij denken dat een goede oriëntatie op vervolgopleidingen en discussies over toekomstplannen zowel op school als thuis moeten plaatsvinden.  Om ook het thuisfront goed op de hoogte te houden van het studiekeuzeproces wordt vanuit het decanaat veel voorlichting gegeven. Dat gebeurt via correspondentie, voorlichtingsbijeenkomsten en via het schoolportaal waar het decanaat een eigen pagina heeft die steeds wordt geactualiseerd en waar veel informatie over profiel –en studiekeuze te vinden zal zijn.

De schooldecaan is mw. K. Kreikamp, zij is te bereiken via decanaat@gymnasiumbreda.nl