Het is vandaag:
 
Wat doet een zorgcoördinator?

Leerlingen -die om welke redenen dan ook- ondersteuning nodig hebben bij hun functioneren op school, zullen daarvoor in eerste instantie altijd bij hun mentor aan kunnen kloppen. De mentoren worden in die begeleiding weer ondersteund door de jaarlaagcoördinatoren. Dit wordt de zogenaamde eerstelijnszorg genoemd.

Wanneer de problematiek echter te complex wordt, bijvoorbeeld bij noodzakelijke ondersteuning door externen en/of te weinig expertise in school, dan wordt gebruik gemaakt van de tweedelijnszorg in de vorm van de zorgcoördinator. Deze zorgt er dan voor dat de juiste wegen worden bewandeld.

De in onze schoolgids staande officiële taakomschrijving geeft ook aan:

In de tweedelijns zorg is de zorgcoördinator de spil. De zorgcoördinator adviseert bij het verbeteren van de zorgstructuur en ziet toe op de uitvoering van de zorg zoals die is afgesproken. De zorgcoördinator heeft zowel oog voor de preventieve als de curatieve zorg binnen de school. De volgende taken zijn hierbinnen voornamelijk te onderscheiden.
  1. Beleid en beleidsvoorbereiding opzetten, uitbreiden en verbeteren van de zorgstructuur; bewaken van de zorg binnen de school en inventariseren van zorgbehoefte bij leerlingen binnen de school.
  2. Taken i.v.m. zorgteamaansturen van de zorg advies team (ZAT-)bijeenkomsten; bespreken van aangemelde zorgleerlingen; ondersteunen van mentoren en coördinatoren/teamleider bij de aanmelding en begeleiding van leerlingen in het zorgteam; contacten onderhouden met externe deskundigen.
  3. Preventieve zorgouders ondersteunen bij REC-aanvragen.
Zorgkaart 2016-2017
Zorgwijzer
ww.imwbreda.nl
Voor hulpvragen van (school)maatschappelijk werk in thuissituatie

www.jeugdwijzer-brabant.nl
Een overzicht-site (sociale kaart) met allerlei mogelijke instanties voor onderwijs, welzijn en zorg voor jeugd

www.jeugdhulpdirect.nl
“Jeugdhulpdirect” is een samenwerkingsverband van een aantal Jeugdzorginstellingen in West-Brabant:
Tender, Zuidwester, Valkenhorst, OCB  en Bureau Jeugdzorg hebben een steunpunt ingericht voor cliënten, ouders, maar zeker ook voor professionals uit de CJG’s, de instellingen en het onderwijs.
Wie is de zorgcoördinator

De zorgcoördinator van het Stedelijk Gymnasium is Alexander Eulenpesch.

Hij is als volgt bereikbaar:

Werk :          076-5225040     (bij voorkeur op dinsdag)

Privé:           076-5493670

Per e-mail:   mail naar zorgcoordinator@gymnasiumbreda.nl 

Elders in de categorie Zorgcoördinator zullen binnenkort pagina's met nuttige informatie en links verschijnen over zorg, het verkrijgen van ondersteuning voor die zorg en andere gerelateerde zaken.

Dyslexieprotocol

Voor leerlingen met (vermoeden van) dyslexie bestaat op het Stedelijk Gymnasium al vele jaren begeleiding toegespitst op de individuele leerling. Het dyslexieprotocol dat hieronder te vinden is, beschrijft de aanpak van deze begeleiding zoals die op school mogelijk is.

In het aparte bestand 'Wat is dyslexie?' wordt iets uitgebreider beschreven wat met dyslexie bedoeld wordt.

Bij vragen en/of opmerkingen wordt u verzocht contact op te nemen met de zorgcoördinator van deze school.

Wat is dyslexie?           Dyslexieprotocol Stedelijk Gymnasium Breda

 

Eerste hulp bij autisme

Voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum en voor hun omgeving, staat in de bijlage een groot overzicht met allerlei tips varierend van boeken, verenigingen, internet-links enzovoort.  Doe er je voordeel mee! N.B.  In onderstaand EHBA lijstje ontbreekt een verwijzing naar een regionaal steunpunt waar ook veel informatie en expertise weg te halen is:

http://www.steunpuntautismewestbrabant.nl/index.htm

EBHA versie 2009

Balans West-Brabant (voor ouders)
Balans is de vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/ of gedrag, zoals AD(H)D, dyslexie, ODD en aan autisme verwante stoornissen.

Informatie vindt u op de website:
Aanvraag rugzakregeling.
http://www.hetdriespan.nl/
Voor het aanvragen van een rugzak (LGF) bij cluster 4

http://www.liduinaschoolbreda.nl/info.html
Voor het aanvragen van een rugzak (LGF) bij cluster 3

http://www.recwestbrabant.nl/wordpress/
algemene informatie over aanvragen REC-3

http://www.flexinos.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=36
informatie/hulp voor het aanvragen REC-3