Het is vandaag:
 
Inleiding en doelstelling

Het Stedelijk Gymnasium is een categoriale school voor gymnasiaal onderwijs. De uitgangspunten van de school staan hieronder omschreven.

Het Stedelijk Gymnasium staat voor kwaliteit in Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Onze opleiding biedt de beste basis voor het tertiair onderwijs. De vorming moet leiden tot de ontwikkeling van een open, kritische, tolerante en zelfstandige instelling ten aanzien van de omgeving, vanuit de gedachte dat eenieder verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag.

Het Stedelijk Gymnasium kiest, met het onderwijs in de klassieken, een historisch filosofisch perspectief, in de overtuiging dat kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de westerse cultuur van wezenlijk belang zijn voor het behoud van democratische en humanitaire waarden, die elementen dienen te blijven bij het bouwen aan een waardevolle en veilige toekomst.

Het Stedelijk Gymnasium is een categoriale en relatief kleine school met aandacht voor de intelligente leerling. Leerlingen, ouders en personeel vormen een gemeenschap, waarin mensen met zeer verschillende achtergronden zich thuis voelen, omdat men respect en aandacht heeft voor elkaar. Het Stedelijk Gymnasium wil een kader scheppen waarin intellectuele, culturele, creatieve en sociale talenten van de leerlingen zoveel mogelijk tot hun recht kunnen komen. Het Stedelijk Gymnasium is een school waar iedereen zichzelf kan en mag zijn, vanuit een grondhouding van eigen verantwoordelijkheid.

Het Stedelijk Gymnasium is bestemd voor iedereen die beschikt over voldoende capaciteiten, doorzettingsvermogen en brede interesse.

Uitwerking van de doelstelling

Het Stedelijk Gymnasium wil haar doelstellingen bereiken door in alle vakken les te geven op hoog niveau, door hoog gekwalificeerde docenten met een brede belangstelling. Hierbij worden de eisen voor het Centraal Examen als minimum niveau beschouwd. Het Stedelijk Gymnasium wil leerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te halen en hun talenten optimaal te ontdekken en te ontplooien. De beste voorwaarde voor hoge prestaties is het intellectueel en cultureel stimulerende klimaat op onze school, dat kenmerkend is voor een categoriaal gymnasium. Daarbij realiseren wij ons dat gymnasiumleerlingen heel verschillend zijn en dat wij via zo deskundig mogelijk maatwerk de beste begeleiding moeten bieden bij de ontwikkeling van deze talenten. Wij maken als school daarom voor de komende vier jaren een belangrijke onderwijskundige keuze. Wij gaan ervan uit dat goed onderwijs voor onze leerlingen met hun grote en rijke variatie aan talenten gegeven wordt volgens de principes van maatwerk. Onder maatwerk verstaan wij alle vormen van het organiseren, vormgeven en ondersteunen van leeractiviteiten die gericht zijn op de individuele talenten en capaciteiten van leerlingen met als doel hun optimale ontwikkeling.

De inschrijving van een leerling op het Stedelijk Gymnasium geeft de school de verplichting op een zo goed mogelijke wijze de pedagogisch-didactische begeleiding van de leerling vorm te geven. In dat opzicht mogen ouders en kind aan de school duidelijke eisen stellen.

Het feit dat een jongen/meisje leerling van onze school is, legt ook verantwoordelijkheden bij ouders en kind: zij proberen naar beste kunnen de intellectuele en sociale ontwikkeling mede vorm te geven en onderschrijven de bepalingen van algemene orde en de normen en waarden van de school, zoals die in de doelstelling zijn geformuleerd.

Dat betekent dat vanuit het gezin een stimulans geboden moet worden die aansluit bij de visie van de school: van een gymnasiumleerling mag worden verwacht dat hij zijn capaciteiten, doorzettingsvermogen en interesse bij de activiteiten binnen en buiten de lessituatie wil aanspreken en dat ook laat zien.

Wellicht ten overvloede: dit houdt in dat de leerling mede verantwoordelijk is voor het onderwijsproces. De school verwacht van de ouders dat zij samen met het team van medewerkers de leerling in deze zin stimuleren.