Het is vandaag:
 
Afschaffen Groningen-route
Tot en met examenjaar 2011-2012 bestond voor leerlingen van categorale gymnasia de zogenoemde 'Groningenroute'. Deze is met ingang van dit jaar afgeschaft. Gymnasiumleerlingen kunnen, als ze gezakt zijn, dus niet meer hun gymnasiumcijferlijst inwisselen voor een atheneumdiploma.

De cijferlijst kan wel door gezakte leerlingen worden ingezet ten behoeve van vrijstellingen in het volgende schooljaar. Bij vavo of staatsexamens moet dan in ten minste één vak opnieuw examen worden afgelegd. Als wordt gekozen voor het opnieuw afleggen van het examen in een vak of een ander examenonderdeel zonder centraal examen, dan kan dat examen bij de vavo op elk moment in de cursus worden afgelegd, dus ook – als de vavo daartoe de gelegenheid biedt – nog voor aanvang van het komende studiejaar in het hoger onderwijs.

Het Kellebeek College, dat in Breda het vavo-onderwijs verzorgt,  geeft aan dat de volgende mogelijkheid bestaat:

Een gezakte kandidaat kan via een versneld traject (ofwel via het overdoen van het profielwerkstuk of opnieuw examen doen in het vak maatschappijleer of ANW) vóór 1 oktober zijn diploma vwo halen op het vavo. Uiteraard moet wel aan alle exameneisen zijn voldaan zoals het gemiddelde van 5,5 van CE-vakken; dat gemiddelde moeten ze al hebben want in deze situatie doen zij op het vavo geen CE-vakken meer! De leerling krijgt dan een diploma van het Kellebeek College, niet van de oude school. Dit traject kost € 350.

Op dit moment is niet duidelijk hoe de universiteiten omgaan met het gegeven dat een kandidaat bij aanvang van het academisch jaar zijn diploma nog niet heeft behaald, maar dat vóór 1 oktober zal doen. De berichten daarover van de verschillende universiteiten zijn niet eenduidig.